Nordic Energy Research

Et CO₂-neutralt
Norden

Førende nordisk forskning i energi og klimaløsninger

Vi står over for en global klimakrise ...

vi er nødt til at handle nu

Ingen anden region i verden står bedre rustet til at gøre det end Norden

De nordiske lande har tradition for at samarbejde om klima- og miljøpolitik

Og så har de et af verdens mest integrerede elmarkeder

Vi vil foregå med

et godt eksempel

Nordic Ministers in Helsinki, 2019

Bilde: Laura Kotila

De nordiske landes mål er at blive CO₂-neutrale og gå forrest i kampen mod global opvarmning.

– De nordiske statsministres fælles erklæring. Helsinki den 25. januar 2019

Norden

som forbillede

Nordic Council flag

De tre nordiske flagskibsprojekter, som er finansieret af Nordic Energy Research, leverer praktiske, forskningsbaserede løsninger, som kan gøre Norden CO2-neutralt. Hvert projekt fokuserer på et specifikt aspekt af reduktionen af CO2-udledning.

 • Flex4RES
  Fleksible nordiske energisystemer
 • Shift
  En bæredygtig fremtid for transportsektoren
 • Negative CO₂
  Negativ CO₂-udledning med Chemical-Looping Combustion af biomasse

Fleksible nordiske

energisystemer

Om Flex4RES

Flex4RES-projektet undersøger, hvordan øget fleksibilitet i det nordiske energisystem kan bidrage til CO2-neutralitet i Norden – og i Europa.

“For at opnå CO2-neutralitet er Norden nødt til at etablere flere vedvarende kilder til elektricitet Norden står godt positioneret til at opnå dette, men vi er nødt til at blive mere fleksible for at maksimere udledningsreduktionerne.”

Claire Bergaentzlé, DTU Prosjektleder for Flex4RES

Graphic element: Illustration av flexibility and balance

Hvad er

fleksibilitet?

«I forhold til Flex4RES er elforsyning eller el-efterspørgsel fleksibel, når det er muligt at øge eller mindske elproduktionen eller elforbruget på baggrund af forholdene i systemet (markedssignaler/priser). Det vil sige, at fleksibilitet anvendes som et middel til at opretholde balancen mellem produktion og forbrug af elektricitet for at udligne udsvingene i udbud og efterspørgsel.» – opsummering fra Flex4RES

Konklusioner fra Flex4RES

 • En CO₂-fri energisektor er et realistisk mål, men de nordiske lande skal handle hurtigere

 • Nordisk samarbejde muliggør mere effektive løsninger uden at ignorere de nationale behov.

 • Norden kan spille en vigtig rolle for dekarboniseringen i og uden for EU

 • En markedsbaseret metode skaber større fleksibilitet gennem bedre markedskobling

 • Teknologierne er modne, men de skal tages i brug hurtigere

 • Fleksibilitet er vigtigt på både efterspørgsels- og forsyningssiden

trademap illustration over scandinavia

De nordiske lande har allerede et delvist integreret elmarked

Det indebærer, at elektricitet kan købes og sælges på tværs af landegrænserne.

For eksempel kan Norge sælge el fra vandkraft til Danmark, mens Danmark til gengæld kan sælge el fra vindkraft til Norge.

Der er dog stadig behov for at øge denne form for handel og forbedre energisamarbejdet på tværs af landegrænserne. Derudover er der potentiale til at eksportere endnu mere vedvarende energi til resten af Europa.

Resultaterne af Flex4RES viser, at de nordiske energisektorer (elektricitet og varme) kan blive CO2-neutrale allerede i 2030'erne ved hjælp af eksisterende teknologi. Der findes dog hindringer for øget fleksibilitet, som primært bunder i politik.

Læs mere om Flex4RES-projektet

Læs redegørelsen (på engelsk)

En bæredygtig fremtid

for transportsektoren

Om Shift

Shift-projektet undersøger forskellige muligheder for at dekarbonisere transportsektoren ved hjælp af både teknologi og adfærdsmæssige ændringer.

«Transport står for en væsentlig andel af udledningen af drivhusgasser i Norden. Norden har dog potentiale til at blive verdensførende inden for dekarbonisering af transportsektoren. Vi har den nødvendige viden og forskellige tekniske løsninger og kan fortsætte med at implementere den politik, der er nødvendig for at løse denne udfordring. Forhåbentlig kan vi inspirere andre regioner»

Julia Hansson, IVL Prosjektleder for Shift

Transport

Hvordan dekarboniserer vi

transportsektoren?

Det er CO₂-udledningen fra transportsektoren, der kræver den mest drastiske reduktion, hvis vi skal gøre Norden CO2-neutral.

I løbet af de seneste fire år har Shift-projektet integreret forskellige perspektiver på transport:

 • Transportmæssige modalskift (ændring af transporttyper)
 • Alternative transportteknologier
 • Nye forretningsmodeller for transport
 • Rejseadfærd

Shift har foretaget en analyse af tre centrale områder:

 1. Passagertransport i byer
 2. Langdistancetransport
 3. Logistikløsninger i byer

Disse analyser kan danne grundlag for smartere transport- og energipolitik.

Konklusioner fra Shift

 • Det er muligt at reducere udledningen af drivhusgas fra transportsektoren markant og opnå CO2-neutralitet i Norden i 2040-2050, men det kræver stærk og omgående handling.

 • Der skal udarbejdes transportpolitikker og -tiltag, som kan skabe socialt inkluderende løsninger.

 • De nationale politiske instrumenter skal koordineres bedre for at forhindre overlap, som kan reducere deres effektivitet.

 • Klimapolitikken for transportsektoren skal reformeres, så den imødekommer og skaber incitament for elektrificering og tager højde for målkonflikter.

 • Indsatsen for at kommercialisere og udrulle en bred vifte af transportinnovationer i Norden skal fortsætte.

 • Afgiftsbelæg køretøjer på kilometerbasis i henhold til de eksterne marginalomkostninger, der er forbundet med deres fremdrift.

De tre strategier for bæredygtig transport

Negativ CO₂-udledning

med Chemical-Looping Combustion (CLC) af biomasse

Om Negative CO₂

Negative CO₂ er et forskningsprojekt, som undersøger mulighederne for at opfange CO₂ ved forbrænding af biomasse ved hjælp af den innovative og potentielt revolutionerende energiomdannelsesteknologi Chemical-Looping Combustion (CLC) af biomasse, som oftest kaldes Bio-CLC.

«Hvis vi skal nå klimamålet i Paris-aftalen, må CO2-udledningen ikke overstige 'klimabudgettet'. Hvis vi vil begrænse den globale opvarmning til en temperaturstigning på 1,5 grader, overskrider vi budgettet allerede om ti år med den udledning, som vi har i dag. Derfor har vi brug for effektive metoder til at fjerne CO2 fra atmosfæren.»

Anders Lyngfelt, Chalmers Prosjektleder på Negative CO₂

Klimapositiv

energi

Vi kan producere energi, samtidig med at vi fjerner CO₂ fra atmosfæren. Det er ikke bare godt for atmosfæren, det kan også forvandle 'klimaskyld' til 'klimapositiv energi'.

Negative CO₂-projektet arbejder på en energiomdannelsesproces, hvor man effektivt kan opsamle CO₂ ved forbrænding af biomasse. Derefter kan den opbevares sikkert under jorden, så den aldrig bliver udledt til atmosfæren.

Konklusioner fra Negative CO₂

Chemical Looping Combustion

Forbrændingsanlæg brænder normalt brændstof sammen med luft, så der dannes en blanding af gasser, blandt andet CO2 og kvælstof. Der er som regel kun en lille koncentration af CO₂ i denne røggas, og den er dyr at udskille.

Negative CO₂

Eftersom røggassen fra CLC er næsten ren CO₂, forventes det, at CLC vil indebære et energitab og marginalomkostninger, der er mindst 50 procent lavere sammenlignet med kommercielt etableret CO2-opsamlingsteknologi.

Efterhånden som der bliver plantet træer som erstatning for fældede skovarealer, vil de naturligt absorbere CO₂ fra atmosfæren. Når træerne senere anvendes som brændstof i CLC, vil denne CO₂ blive opsamlet og ikke udledt til atmosfæren, hvilket er baggrunden for udtrykket 'negativ udledning'.

Chemical Looping Combustion i praksis

Vores projektpartner SINTEF viser deres ledende forskere i aktion ved CLC-testanlægget uden for Trondheim, Norge.

Fungerer det?

Ja, det gør det!

Over 11.000 timers driftstest med et pilotanlæg på 46 forskellige forsøgsopstillinger og mere end 500 timers test udført i løbet af flagskibsprojektet.

Tidligere arbejde har fokuseret på fossile brændstoffer. Det vigtigste bidrag fra Negative CO₂-flagskibsprojektet er at vise, at det fungerer med biomasse, og at det kan bruges til at opnå negativ udledning.

The team in front of a CLC test rig

I Sverige er CO₂-udledningen fra biomasse (større punktkilder) omkring 31 millioner ton (Mt) om året. Sveriges fossile CO₂-udledning er 43 Mt/år. Hvis den fossile CO₂-udledning elimineres, og CO₂ fra biomasse opsamles og opbevares permanent, kan Sverige reducere sin udledning med over 150 % og komme i gang med at rense atmosfæren. Finland har tilsvarende muligheder takket være sin store biomasseindustri.

Vil du vide mere om Negative CO₂-projektet?

Gå til projektets website