Nordic Energy Research

Karbonnøytralitet
i Norden

Banebrytende nordisk forskning på energi- og klimaløsninger

Vi opplever en global klimakrise

og vi må handle nå

Ingen regioner har et bedre utgangspunkt for å gjøre noe enn Norden

Landene i Norden har en lang tradisjon for samarbeid om klima- og miljøpolitikk

Regionen har også et av verdens mest integrerte kraftmarkeder

Vi ønsker å

gå foran med et godt eksempel

Nordic Ministers in Helsinki, 2019

Bilde: Laura Kotila

Målet for landene i Norden er å bli karbonnøytrale og lede an i kampen mot global oppvarming.

– Felles erklæring fra statsministrene i Norden (Helsingfors, 25. januar 2019)

Se til

Norden

Nordic Council flag

De tre nordiske flaggskipprosjektene finansiert av Nordisk Energiforskning har praktiske, forskningsbaserte løsninger for å oppnå karbonnøytralitet i Norden. Hvert enkelt prosjekt utforsker ulike aspekter ved reduksjon av CO₂-utslipp.

 • Flex4RES
  Fleksible energisystemer i Norden
 • Shift
  Fremtidig bærekraftig transport
 • Negative CO₂
  Negative CO₂-utslipp gjennom kjemisk sirkulasjonsforbrenning av biomasse

Fleksible energisystemer

i Norden

Dette er Flex4RES

I Flex4RES-prosjektet ser vi på hvordan økt fleksibilitet i det nordiske energisystemet kan legge til rette for karbonnøytralitet i Norden – og i resten av Europa.

“For å bli karbonnøytralt må Norden utvikle flere kilder til fornybar energi. Norden har et gunstig utgangspunkt, men for at regionen skal oppnå maksimal utslippsreduksjon, må energisystemet bli mer fleksibelt.”

Claire Bergaentzlé (Danmarks tekniske universitet) prosjektleder for Flex4RES

Graphic element: Illustration av flexibility and balance

Hva er

fleksibilitet?

«I Flex4RES regnes forsyningen av eller etterspørselen etter energi som fleksibel når det er mulig å regulere økningen eller reduksjonen i energiforsyningen eller -forbruket i tråd med systemforholdene (signaler og priser i markedet). Fleksibiliteten kan dermed brukes som et virkemiddel for å opprettholde balanse mellom forsyning og forbruk av kraft, slik at variasjonen i forsyningen og etterspørselen jevnes ut.» – Sammendrag fra Flex4RES

Resultater fra Flex4RES

 • Energisektoren i Norden kan gjøres CO₂-fri, men landene må gjennomføre tiltak raskere

 • Nordisk samarbeid gir muligheter for å utvikle mer effektive løsninger og samtidig ta hensyn til nasjonale behov

 • Norden kan spille en nøkkelrolle i arbeidet med å fjerne karbonutslippene i EU og resten av verden

 • En markedsbasert tilnærming bidrar til økt fleksibilitet i et mer integrert marked

 • Teknologien er klar, men må innføres raskere

 • Fleksibilitet er viktig både på etterspørsels- og forsyningssiden

trademap illustration over scandinavia

Kraftmarkedet i Norden er allerede delvis integrert

Dette innebærer at strøm kjøpes og selges over landegrensene.

Norge kan for eksempel selge strøm fra vannkraft til Danmark, og Danmark kan selge strøm fra vindkraft til Norge.

Det er likevel behov for å øke denne typen handel og forbedre kraftsamarbeidet på tvers av landegrensene. Det er også mulig å øke eksporten av fornybar energi til resten av Europa.

Resultatene fra Flex4RES viser at energisektoren i Norden (elektrisitet og varme) kan være karbonnøytral allerede på 2030-tallet med dagens teknologi. Det er likevel hindre på veien mot økt fleksibilitet, og de fleste av disse er politiske.

Finn ut mer om Flex4RES-prosjektet

Les prosjektsammendraget (på engelsk)

Fremtidig

bærekraftig transport

Dette er Shift

Shift-prosjektet utforsker hvordan karbonutslippene kan fjernes fra transportsektoren, både ved hjelp av teknologi og endret atferd.

«Transport står for en betydelig andel av utslippene av klimagasser i de nordiske landene. Norden kan imidlertid innta en lederrolle i det internasjonale arbeidet for å kutte karbonutslippene i denne sektoren. Vi har fagkunnskapen, ulike tekniske løsninger og kan fortsette å gjennomføre tiltakene som kreves for å møte denne utfordringen. Forhåpentligvis kan vi inspirere andre regioner!»

Julia Hansson (IVL Svenska Miljöinstitutet), prosjektleder for Shift

Transport

Hvordan kan vi fjerne karbonutslippene

fra transportsektoren?

For at Norden skal kunne bli karbonnøytralt, er det innenfor transportsektoren vi må gjøre de mest drastiske utslippskuttene.

I løpet av de siste fire årene har Shift-prosjektet utforsket ulike perspektiver innenfor transport:

 • Endringer i transportformer
 • Muligheter innen transportteknologi
 • Nye forretningsmodeller innenfor transport
 • Reisevaner

Shift-prosjektet omfatter analyser av disse tre hovedområdene:

 1. Passasjertransport i byer
 2. Langtransport av gods
 3. Logistikk i byer

Resultatene fra disse analysene gir et bedre grunnlag for beslutninger knyttet til transport og energi.

Resultater fra Shift

 • Det er mulig å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren betydelig og oppnå karbonnøytralitet i Norden innen 2040–2050. Dette forutsetter imidlertid at drastiske tiltak settes i verk umiddelbart.

 • Transportpolitikken og programmene bør være sosialt inkluderende.

 • De nasjonale tiltakene må koordineres bedre for å unngå overlapping, slik at de fungerer optimalt.

 • Klimapolitikken for transportsektoren må reformeres for å ta høyde for og oppmuntre til elektrifisering samt å vurdere konflikter mellom ulike mål.

 • I Norden bør man fortsette kommersialiseringen og innføringen av et bredt utvalg av nyskapende transportløsninger.

 • Kjøretøyene bør skattlegges etter reisestrekning i tråd med de marginale eksterne kostnadene knyttet til kjøringen.

Tre strategier for å gjøre transportsektoren bærekraftig

Negative CO₂-utslipp

gjennom kjemisk sirkulasjonsforbrenning av biomasse

Dette er Negative CO₂

Negative CO₂ er et forskningsprosjekt som utforsker fangst av CO₂ fra brennende biomasse ved hjelp av en nyskapende – og potensielt revolusjonerende – teknologi for omdanning av energi, såkalt kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC). Kombinasjonen av kjemisk sirkulasjonsforbrenning og biomasse omtales ofte som bio-CLC.

«Hvis vi skal klare å oppfylle klimamålet i Parisavtalen, kan CO₂-utslippene ikke overstige 'klimabudsjettet'. Med dagens utslipp har vi brukt opp dette budsjettet – en økning i den globale temperaturen på maksimalt 1,5 grader i løpet av dette århundret – etter bare ti år. Derfor trenger vi effektive metoder for å fjerne karbon fra atmosfæren.»

Anders Lyngfelt (Chalmers tekniska högskola), prosjektleder for Negative CO₂

Klimapositiv

energi

Det er mulig å produsere energi og samtidig fjerne CO₂ fra atmosfæren. Dette er ikke bare gunstig for miljøet, men vil innebære et skifte fra ‘utslippsskam’ til ‘klimapositiv energi’.

I Negative CO₂-prosjektet utvikles en prosess for omdanning av energi med effektiv fangst av CO₂ fra brennende biomasse. Karbondioksidet lagres deretter trygt i jorden uten fare for at det noen gang slippes ut i atmosfæren.

Resultater fra Negative CO₂

Kjemisk sirkulasjonsforbrenning

Ved vanlig forbrenning brennes drivstoff sammen med luft. Dette genererer utslipp av en kombinasjon av gasser, blant annet CO₂ og nitrogen. Karbondioksidet i denne røykgassen forekommer vanligvis i lav konsentrasjon og er kostbart å skille ut.

Negative CO₂

Ettersom røykgassen fra CLC er nesten ren CO₂, anslår man at CLC har minst 50 prosent lavere energitap – og kostnadsøkning – sammenliknet med den eksisterende kommersielle teknologien for CO₂-fangst.

Etter hvert som nye trær plantes for å erstatte hogst, fanger disse trærne opp CO₂ naturlig fra atmosfæren. Når trærne med tiden brukes som drivstoff i CLC, blir dette karbondioksidet fanget opp i stedet for å slippes ut i atmosfæren. Det er opphavet til begrepet «negative utslipp».

Kjemisk sirkulasjonsforbrenning i praksis

Forskere hos prosjektpartneren vår SINTEF i arbeid ved CLC-testanlegget utenfor Trondheim

Virker det?

Ja!

Det er gjennomført over 11 000 timer med pilottester ved 46 ulike anlegg, og Negative CO₂-flaggskipprosjektet har over 500 testtimer bak seg.

I tidligere prosjekter har man fokusert på fossilt drivstoff. Det viktige bidraget fra Negative CO₂-flaggskipprosjektet er å vise at metoden også fungerer med biomasse og kan bidra til negative utslipp.

The team in front of a CLC test rig

Svenske CO₂-utslipp fra biomasse er rundt 31 millioner tonn (metriske tonn) i året. Utslippene av CO₂ fra fossilt drivstoff ligger på 43 tonn i året. Hvis Sverige stopper CO₂-utslippene fra fossilt drivstoff og samtidig klarer å fange og permanent lagre CO₂ fra biomasse, kan de redusere utslippene med over 150 prosent, slik at landet begynner å bidra til å rense atmosfæren. Med sin store biomasseindustri har Finland tilsvarende muligheter.

Vil du finne ut mer om Negative CO₂-prosjektet?

Gå til nettstedet for prosjektet